Przedszkole Publiczne w Seceminie

Statut przedszkola

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SECEMINIE

 

Postanowienia ogólne

 §1

        Nazwa przedszkola

 

Przedszkole , zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym.

 1. Nazwa używana przez przedszkole brzmi: Publiczne Przedszkole w Seceminie.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Gminy Secemin
 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 §2

Cele przedszkola

 

 1. Cele przedszkola to w szczególności:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • wychowanie dzieci w umiłowaniu ojczyzny, jej kultury, tradycji i historii, szacunku do symboli narodowych.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532), w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Zadania logopedy w przedszkolu określa § 24 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.
 3. Zadania pedagoga i psychologa określa § 23 Rozporządzenia, o którym mowa w ust 2.
 4. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.
 5. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie rówieśników.

 §3

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań, z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 2. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
 3. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek, z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.
 4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy podopiecznych z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 5. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 6. Do obowiązków wyznaczonych pracowników przedszkola należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien je usunąć, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić je dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.
 7. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach i niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka.

 §4

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.
 2. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osoby upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 4. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.
 5. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje je pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

§5

Organy przedszkola oraz ich kompetencje

 

 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.
 1. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.). Dyrektor wykonuje również kompetencje uregulowane w Karcie nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270) oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Dyrektor wydaje zarządzenia, w tym w szczególności akty kierownictwa wewnętrznego skierowane do pracowników przedszkola oraz stanowiące wykonanie uchwał rady pedagogicznej przedszkola.
 3. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, działającym w składzie określonym w art. 40 Ustawy o systemie oświaty oraz na zasadach określonych przez Ustawę o systemie oświaty i przez regulamin przyjmowany na podstawie art. 43 ust. 2 tej Ustawy.
 4. Kompetencje rady pedagogicznej wynikają w szczególności z art. 41 i 42 Ustawy o systemie oświaty oraz przepisów szczególnych.
 5. Rada rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki. Współdziała z dyrektorem i radą pedagogiczną w celu ujednolicenia oddziaływań na rzecz dzieci przez rodzinę i przedszkole.
 6. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 7. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 §6

Zakres zadań nauczycieli

 

 1. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
 • prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,
 • prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju,
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń.
 1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:
 • uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,
 • przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
 • organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb oraz zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,
 • organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
 • przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie.
 1. Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie w szatni schodzenia się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola.

 §7

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków

 

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji określa rozdział 2a Ustawy o systemie oświaty.
 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 3. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
 • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
 • utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.

 §8

Postanowienia końcowe

 

Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2016r

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-15
Data publikacji:2016-06-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3113