Nasze przedszkole

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

            Przedszkole umożliwia dziecku zdobywanie wiele umiejętności i wiadomości o otaczającym go świecie. Nabywa umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej, kształtuje swoją osobowość, próbuje rozumieć i akceptować uczucia innych. Kadra pedagogiczna czuwa nad rozwojem dziecka, jego indywidualizacją, uznaje jego podmiotowość, na którą składają się czynniki takie jak: akceptacja indywidualnych odczuć, pomaganie w realizacji pomysłów dziecka, unikanie sankcji prowadzących do lęku, stawianie zadań na miarę możliwości dziecka, wyrobienie poczucia odpowiedzialności, kształcenie poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności.

            Powyższe elementy przedszkolnej kultury pedagogicznej i jej oddziaływanie są przenoszone na wychowanie w rodzinie poprzez współpracę wychowawców z rodzicami. Rodzice zawsze mogą zasięgnąć rady, opinii dotyczącej rozwoju ich dziecka. Nauczycielka zna dobrze swoich podopiecznych, to ona stwarza odpowiedni klimat wychowawczy i dydaktyczny. Czasami jako pierwsza odkrywa szczególne zdolności dziecka i dąży do ich rozwijania i doskonalenia. Dostrzega również deficyty w rozwoju dziecka, a wtedy wspólnie z rodzicami stara się pomóc dziecku w jak najlepszy sposób.

W przedszkolu dziecko uczy się dobrych manier, rozwija swoją osobowość i talenty. Wszystko to jest możliwe dzięki współpracy obu środowisk: przedszkolnego i rodzinnego, a także dzięki traktowaniu przedszkola nie jako „przechowalni” na czas pracy, ale jako miejsca bliskiego dziecku i otwartego na jego potrzeby. Przedszkole wyposaża dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole.

NASZA WIZJA

  Nasze przedszkole:

przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działania twórcze;

placówką przyjazną, innowacyjną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów;

posiada pomoce dydaktyczne, dzięki którym dzieci rozwijają swoje zainteresowania i zdolności;

nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne metody wychowania.

Naszym marzeniem jest, aby dzieci:

Rozumiały wartości, np. piękna, prawdy, dobra, przyjaźni, miłości, uczciwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości;

Rozumiały kulturę, sztukę, muzykę;

Potrafiły wyrażać swoje odczucia estetyczne związane z przeżywaniem wartości artystycznych;

Brały aktywny udział w interpretowaniu literatury, plastyki, ruchu i muzyki.

Zmierzamy do:

wychowania samodzielnego, kreatywnie myślącego, otwartego na kontakty z otoczeniem, umiejącego współdziałać z innymi, wszechstronnie rozwiniętego absolwenta przedszkola.

NASZA MISJA

 W naszym przedszkolu dziecko:

Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju.

Rozwija aktywność twórczą.

Rozwija zainteresowania muzyką, kulturą sztuką.

Obcuje ze sztuką.

Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy.

Kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości.

Poznaje swoje prawa.

Czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze.

System wartości

Twórczość – dziecko wyzwoli swoją ekspresję w pracach artystycznych; odbiera twórczość innych i potrafi ja odczuwać, zinterpretować i rozwijać, jest oryginalny w swoich działaniach.

Wytrwałość – podjęte działania doprowadza do końca, jest wytrwały w swoich postanowieniach.

Doskonałość – dąży do rozwijania swoich umiejętności i sprawności, jest poszukujący i twórczy.

Szczęście – praca daje mu radość i satysfakcję, tworzy z pasją i zapałem.

Odwaga – swoje prace prezentuje w sposób jasny i pewny; nie boi się sięgać po nowe wyzwania; pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski.

Piękno – dziecko dostrzega wartości w sztuce (literatura, plastyka, muzyka, taniec) i w sporcie; opisuje i przeżywa wartości tkwiące w przyrodzie i technice.

Cele przedszkola twórczości

Rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwianie kontaktu ze sztuką.

Tworzenie sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka dostosowanych do jego potrzeb, możliwości, a także najbliższego rozwoju.

Uświadomienie wychowankom „Praw dziecka”.

Wspieranie rodziców w rozwijaniu u dzieci ich indywidualnych zainteresowań.

Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.

Sposoby realizacji celów

Organizowanie zajęć wyzwalających samodzielność i aktywność dziecka.

Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu, wielozmysłowemu obcowaniu ze sztuką.

Zachęcanie rodziców do działań na rzecz przedszkola.

Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu.

Informowanie na bieżąco o postępach dziecka.

Zaspokajanie potrzeby społecznego środowiska lokalnego

Placówka nasza swoją działalność opiera na idei partnerstwa i współdziałania w relacji rodzic – nauczyciel i odwrotnie.

Wspieramy rodziców w rozwijaniu u dzieci ich indywidualnych zainteresowań i zdolności.

Podmiotowo traktujemy dziecko, troszczymy się o każde dziecko i wspieramy jako odrębną indywidualność.

Stwarzamy okazje do samodzielnego podejmowania decyzji, wyboru celu działania, jego przebiegu, efektu i oceniania.

Specyficzne usługi oferowane klientom placówki

Prezentujemy osiągnięcia artystyczne wszystkich dzieci poprzez umieszczanie ich w Galerii Prac Dziecięcych.

Czynnie uczestniczymy we wszystkich miejskich konkursach artystyczno – kulturalnych.

Wprowadzamy w alternatywnej edukacji językowej elementy „Odimiennej metody nauki czytania” oraz elementy dramy.

Inspirujemy dzieci do uprawiania wszelkiej działalności muzyczno – plastycznej i teatralnej.

W naszej placówce zajęcia są przygodą rozwijającą zainteresowanie sztuką, kulturą, są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talenty dziecka, nauczyć twórczego, samodzielnego rozwiązywania problemów.

 Przedszkole oferuje dzieciom różnorodne, dodatkowe zajęcia:

  • nauka języka angielskiego (cztero-, pięcio- i sześciolatki)
  • zajęcia logopedyczne (cztero-pięcio- i sześciolatki)
  • lekcja religii    

W naszym przedszkolu dzieci mogą radośnie spędzić niepowtarzalny czas dzieciństwa.

 

ZAPRASZAMY!!!

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-15
Data publikacji:2016-06-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6651