Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Publicznego Przedszkola w Seceminie

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

                               PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

                                     Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SECEMINIE

 

                    I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 1. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 1. Od 7.00 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali grupy I. Od godziny 8.00 czynna jest już grupa II i III. Od tych godzin rodzice przyprowadzają dzieci odpowiednio do grupy dziecka.
 1. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców (prawnych opiekunów) zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 1. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie do przedszkola zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
 1. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać pisemnie.
 1. Każdą nieobecność dziecka spowodowaną chorobą zakaźną rodzice są zobowiązani zgłosić nauczycielowi, samodzielnemu referentowi lub dyrektorowi przedszkola.

 

       III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

         LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ

           OPIEKI

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16ºº.
 1. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach

   przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do

   poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

 1. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych

   opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o

   zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.

 1. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez

   świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady  

   Rodziców.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.
 2. Procedura została umieszczona na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
 3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-10-20
Data publikacji:2016-10-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4208