Projekty

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

W roku szkolnym 2019/2020 w Publicznym Przedszkolu w Seceminie będą realizowane następujące projekty edukacyjne:

 • "MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY" 
   
  Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
   Cele szczegółowe:
  a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
  b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
  c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
  d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
  e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
  f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
  g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
  h) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
  i) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
  j) promocja przedszkola.
  Projekt realizowany może być całościowo lub w wybranym zakresie.

          Czas trwania Projektu: wrzesień 2019 - maj 2020

 • "MOJE ZDROWIE - MOJA SIŁA, WIELKA MOC" OGÓLNOPOLSKI PROJEKT Z ZAKRESU EDUKACJI PROZDROWOTNEJ I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

          Głównym celem Projektu jest wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność              współistnienia z przyrodą przedszkolaka.

          Cele szczegółowe:

 1. zrozumienie znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka,
 2. utrwalenie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych,
 3. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą,
 4. podniesienie wiedzy na temat funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form pomocy,
 5. kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
 6. tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
 7. kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego,
 8. poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przed komputerem i telewizorem,
 9. poznanie ciekawych i ważnych zawodów.

Czas trwania Projektu: wrzesień 2019 - maj 2020.

 • MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

Głównym celem Projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe będą też okazją, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.

Termin realizacji: wrzesień 2019 - czerwiec 2020

 • MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CZYTELNICZY "MAGICZNA MOC BAJEK" CZYLI BAJKOWA PODRÓŻ DO KRAINY WARTOŚCI I DZIECIĘCEJ WYOBRAŹNI

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

 Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.

 Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).

 Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.

 Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

 Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.

 Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy. 

Termin realizacji: październik 2019 - maj 2020

 • "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"  PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, w wychowaniu zdrowotnym dziecka – pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym, może owocować przez całe życie.

Cele główne programu:

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń

Cele szczegółowe:

 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-09
Data publikacji:2019-09-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:747