RODO

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Publicznego Przedszkola w Seceminie

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Przedszkola oraz terenu wokół Przedszkola (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń socjalnych dla pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni, stołówki a także pomieszczeń wynajmowanym podmiotom zewnętrznym.

3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników przedszkola.

4. Administratorem systemu monitoringu jest Publiczne Przedszkole w Seceminie zwanym dalej Przedszkolem.

§ 2

Celem instalacji monitoringu jest:

- zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników,

- ochrona mienia Przedszkola,

- zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Przedszkole na szkodę.

§ 3

System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).

Kamery monitoringu znajdują się wewnątrz i zewnątrz budynku Publicznego Przedszkola w Seceminie.

Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są: Dyrektor Publicznego Przedszkola w Seceminie.

 

§ 4

Monitoring funkcjonuje całodobowo.

Rejestracji i zapisowi na nośniku danych  podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.

Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe dzieci, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Przedszkole przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 5

Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany.

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Przedszkola zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu na terenie Przedszkola, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Przedszkola.

Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Przedszkola z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

                                                                      § 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Publicznego Przedszkola w Seceminie.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonwania,

obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz.UE L Nr 119,s.1:

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SECEMINIE.

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail:   ZDZISŁAW RAK eewa@vp.pl).

3. Dane osobowe bedą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa  dzieci i pracowników przedszkola, ochrony mienia przedszkola oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby nazazić Przedszkole na szkodę.

4. Dane osobowe bedą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesiecy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowia dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iz moga one stanowic dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku dzieci, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit.c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

6. Dane osobowe mogą byc przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań ( interes realizowany jest przez stronę trzecią).

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do  danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-03
Data publikacji:2020-01-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3274