REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

OBOWIĄZUJĄCY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W SECEMINIE

 

Plac zabaw jest terenem służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Publicznego Przedszkola w Seceminie

 

§ 1

Postanowienia ogólne.

 

1. Regulamin określa zasady korzystania przez dzieci i dorosłych z placu zabaw Publicznego Przedszkola w Seceminie.

2. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom.

 

§ 2

Zasady korzystania z ogrodu przedszkolnego.

 

 1. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla wychowanków przedszkola w wieku od 2,5
  do 6 lat.

 2. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtka wejściowa i brama wjazdowa powinny być zamknięte.

 3. Przed wyjściem na plac zabaw wychowawcy, woźni mają obowiązek sprawdzić stan techniczny znajdujących się na placu urządzeń i zabawek; wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić dyrektorowi przedszkola, zabezpieczać lub w miarę możliwości usunąć z placu zabaw.

 4. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu na placu zabaw odpowiadają opiekunowie grup (nauczycielki, pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa).

 5. Każdorazowo przed wejściem na plac zabaw nauczycielki zobowiązane są do zawierania umów z dziećmi warunkujących ich bezpieczeństwo oraz egzekwowania przestrzegania tych umów (tzn. rozmowy z dziećmi prowadzone bezpośrednio przed wyjściem i właściwe zapisy
  w dzienniku).

 6. Pod żadnym pozorem na placu zabaw nie można zostawiać dzieci bez opieki.

 7. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci
  i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.

 8. Z urządzeń placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 9. Na placu zabaw mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, zawody; na potrzeby organizowanych zajęć może być wnoszony dodatkowy sprzęt.

 10. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczycielki organizują dzieciom gry i zabawy, zajęcia sportowe, prace badawcze oraz zabawę swobodną. Nauczycielki i personel przedszkola nie gromadzą się w jednym miejscu lecz współdziałają z dziećmi, dbając o ich bezpieczeństwo.

 11. W razie wypadku w pierwszej kolejności należy udzielić pomocy poszkodowanemu dziecku, następnie powiadomić dyrektora oraz rodziców dziecka.

 12. O należyty ubiór dziecka podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym dba nauczyciel, pomoc nauczyciela w porozumieniu z rodzicami.

 13. W wyjątkowo słoneczne dni dzieci powinny być zapatrzone w dodatkowe okrycia głowy (np. czapeczki z daszkiem, chustki).

 14. O odbiorze dziecka z placu zabaw rodzice oraz osoby upoważnione mają obowiązek powiadomić o tym fakcie nauczyciela; odbiór dziecka z placu zabaw nie może być samodzielną decyzją osoby odbierającej.

 15. Z chwilą odbioru dziecka, jego rodzice bądź osoby przez nich upoważnione ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.

 16. Wszyscy przebywający na placu zabaw powinni przestrzegać porządku.

 17. Za utrzymanie w czystości placu zabaw, systematyczny przegląd, konserwację i naprawę urządzeń odpowiedzialny jest konserwator. Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są dyrektorowi przedszkola.

 18. W czasie pobytu na placu zabaw, dziecko może korzystać z toalety znajdującej się w budynku przedszkola, udając się do niej tam i z powrotem pod opieką osoby dorosłej (nauczyciela, woźnych).

 19. Każdy pobyt na placu przedszkolnym wiąże się z ogromną odpowiedzialnością osób sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem dzieci powierzonych ich opiece. Dlatego też osoby te powinny dołożyć wszelkiej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i zwracać uwagę na inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie sytuacje i zdarzenia, mogące mieć wpływ na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie przedszkolnego placu zabaw.

 

 

§ 3

Postanowienia końcowe.

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi.

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola dla pracowników przedszkola, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-10
Data publikacji:2021-03-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4120