Deklaracja dostępności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Deklaracja dostępności Publicznego Przedszkola w Seceminie

Publiczne Przedszkole w Seceminie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola w Seceminie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisu zdjęć

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Lentas.
 • E-mail: ppsecemin@vp.pl
 • Telefon: 343440146

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Secemin
 • Adres: 29-145 Secemin
  ul. Struga 2
 • E-mail: gmina@secemin.pl
 • Telefon: 343556017

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście główne do budynku od strony parkingu. Prowadzi do niego chodnik z jednym stopniem, jak również do wejścia głównego prowadzi pochylnia niepełnosprawnych. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.
 • Drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz o szerokości 105 cm, z możliwością otworzenia obu skrzydeł, bez progu.
 • Przy wejściu zamontowany domofon na wys. 120 cm – umożliwiający kontakt z pracownikami przedszkola.
 • Budynek jest jednopoziomowy (tylko poziom 0) – ciąg komunikacyjny wolny od barier, brak progów w wejściach do poszczególnych pomieszczeń, nawierzchnia korytarza równa, antypoślizgowa.
 • W budynku funkcjonuje toaleta przystosowana w pełni dla osób
  z niepełnosprawnością.
 • W budynku brak jest pętli indukcyjnych, nie ma urządzeń służących powiększeniu tekstu dla osób słabowidzących oraz urządzeń lektorskich dla osób niewidomych.
 • Parking jest przestronny. Znajdują się dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Danuta Lentas


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Danuta Lentas
Data utworzenia:2021-03-24
Data publikacji:2021-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Danuta Lentas
Osoba wprowadzająca dokument:Danuta Lentas
Liczba odwiedzin:3103